Statuten van WTC Nissorap.

 1. De statuten van WTC NISSORAP werden opgesteld in januari 2002. De club is aangesloten bij de VWB (= Vlaamse Wielrijdersbond) onder lidmaatschapsnummer 185.

 2. Ons doel is het stimuleren van een gezonde geest in een gezond lichaam, door combinatie van sport en plezier.

 3. Het bestuur van de club bestaat uit: voorzitter,ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Taakverdeling gebeurt in onderling overleg. Het bestuur wordt verkozen op de algemene vergadering welke éénmaal per jaar plaatsvindt, op het einde van het kalenderjaar. Hiervoor worden alle leden schriftelijk uitgenodigd.
  Statuten zijn aanpasbaar op de jaarvergadering.

 4. De personen (maximum 25) die als effectieve leden aansluiten bij onze vereniging, dienen kennis te nemen van de statuten en verbinden zich ertoe deze na te leven.
  Zij betalen een jaarlijkse bijdrage die bepaald wordt door het bestuur.
  Het lidgeld dient betaald te worden uiterlijk 31 januari en geeft recht op deelname aan clubactiviteiten, en aankoop van kledij aan voordeelprijs, bepaald door het bestuur in overleg met de sponsor(s).

 5. Bij niet betaling van het lidgeld vervallen alle rechten.
  De gratis verkregen kledij moet teruggegeven worden aan de club.

 6. Bij alle clubritten wordt bij voorkeur de clubkledij gedragen.
  Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor naleving van het verkeersreglement. Het dragen van een helm is raadzaam.
  Enkel VWB leden zijn gedekt door de VWB-verzekering.
  Het bestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen.

 7. Bij clubevenementen zijn de leden verplicht te helpen, tenzij afwezigheid vooraf tijdig gemeld werd aan een bestuurslid. Voordelen uit organisaties met steun uit de clubkas kunnen enkel ten gunste van clubleden zijn.

 8. Nieuwe leden worden voorgedragen door minstens drie effectieve leden.
  Kandidaatleden rijden vier proefritten met de club.
  Hierna kan toetreding enkel mits goedkeuring van minstens de helft van alle leden. Nieuwe leden hebben niet automatisch recht op eerder uitgereikte kledij.
  Overschrijden van maximum aantal leden kan enkel mits unanieme goedkeuring van het bestuur.

 9. Onze vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
  Ontbinding kan enkel op de jaarvergadering. Bovendien moet hiervoor minstens 2/3 van het totale aantal leden aanwezig zijn. Deze moeten unaniem stemmen voor ontbinding.
  Indien de vier bestuursfuncties niet ingevuld zijn uiterlijk per 30 januari van ieder kalenderjaar wordt de vereniging automatisch ontbonden.
  De clubbezittingen worden bij ontbinding weggeschonken aan een goed doel dat gekozen wordt door meerderheid van de aanwezige leden.

 10. Alle overige zaken die niet onder vorige punten resorteren worden beslecht door het bestuur.

renners